อนุวัฒน์ เบญจชาติ
( ครูอิฐ )

การศึกษา

  • 2007 จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาดุริยางคศาสตร์สากลคณะมนุษยศาสตร์ม.นเรศวร
  • 2017 จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร สาขาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี

ประสบการณ์

  • ปี 2006-2008 นักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์

ปี 2008 – ปัจจุบัน

  • ครู/ผู้ดูแลหลักสูตรแผนการเรียนดนตรีระดับชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์
    ปี 2010 แสดงคอนเสิร์ตกับวง GunmaJuniorOrchestra เมืองทากาซากิประเทศญี่ปุ่น
  • ปี 2014–2015 ทีมงานผู้จัด มหกรรมเครื่องเป่าThailandFluteFestival