ภวันตรี ณ ป้อมเพชร์
( ครูฟ้า )

การศึกษา

  • อนุบาล-มัธยม : วัฒนาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัย : คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกร้องแจ๊ส
  • ผ่านการสอบ Trinity เปียโนเกรด 8

ประสบการณ์สอน

  • สอนที่สถาบัน play sound music for kids เป็นเวลา 7 ปี
  • mephoom 5 ปี
  • มีประสบการณ์สอนเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2.5 ปี ถึง ผู้ใหญ่อายุ 70 ปี