อนุวัฒน์ เบญจชาติ
( ครูโอม )

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาการแสดงดนตรี เอกแซกโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • กำลังศึกษาปริญญาโท คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องดนตรีที่สอน

  • แซกโซโฟน

ประสบการณ์การทำงาน

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางดนตรี โรงเรียนสังกัดในกรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนดนตรีพาเพลิน
  • โรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดง มีภูมิ
  • ครูพิเศษโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย