ปริญญา ปัญญานันท์
( ครูไปป์ )

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท คณะดุริยางคศาสตร์สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา (Music Management)
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรีคณะดุริยางคศาสตร์สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ (Commercial Music)

ปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดง มีภูมิ
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอนในแขนงวิชาอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี
  •  อาจารย์พิเศษสอนวิชา Computer Music ระดับมัธยมปลายสายศิลป์-ดนตรี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม หลักสูตรการศึกษาโดยคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อาจารย์พิเศษสอนวิชา Computer Music ระดับมัธยมปลายสายศิลป์-ดนตรี โรงเรียนมาแตร์เดอีหลักสูตรการศึกษาโดยคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร